ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА 2017 – 2018 г. на
РК „Пловдив-Пълдин”

 

БОРД НА КЛУБА:

1. ПРЕЗИДЕНТ: Асен Делчев
2. ПАСТПРЕЗИДЕНТ: Красимир Давчев, зам. Васил Василев
3. СЕКРЕТАР: Михаил Ванчев
4. ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ: Кирчо Атанасов
5. КАСИЕР: Димитър Тончев
6. ЦЕРЕМОНИАЛМАЙСТОР: Спас Попов
7. ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТ: Бистра Тонева

 

Комисии РК Пловдив Пълдин 2017-2018


КЛУБНИ АСАМБЛЕИ 2017-2018

Асамблея на клуба е среща на всички членове, по предварително набелязана тема.

04.07.2017 Обсъждане и приемане на програмата за годината, бюджета и клубните комисии.

12.09.2017 Официално посещение на Дистрикт Гуверньора. Обсъждане на състоянието и проектите на клуба

12.12.2017 Преглед на изпълнението на програмата за полугодието и избор на борд за 2018/2019 година.

06.07.2018 Провеждане на ОС за утвърждаване на борд 2017/2018 г. и отчет на борда за дейността му пред 2016/2017 г.

Отговорен за провеждането: Асен Делчев – Президент на клуба


ТЕМИ ПО МЕСЕЦИ:

I. Месец ЮЛИ – Месец на грамотността

II. Месец АВГУСТ – Месец на членството и разширението

III. Месец СЕПТЕМВРИ – Месец на основното образование и грамотност

IV. Месец ОКТОМВРИ – Месец на обществено-икономическо развитие

V. Месец НОЕМВРИ – Месец на Фондация „Ротари”

VI. Месец ДЕКЕМВРИ – Месец на превенция и лечение на заболяванията

VII. Месец ЯНУАРИ – Месец на професионалната служба

VIII. Месец ФЕВРУАРИ – Месец на мира и предотвратяване на конфликти

IX. Месец МАРТ – Месец на водата и канализацията

X. Месец АПРИЛ – Месец на майчиното и детско здравеопазване

XI. Месец МАЙ – Месец за служба на обществото

XII. Месец ЮНИ – Месец на ротарианското приятелство


 Основни мероприятия по петте авенюта на служба:

 

КЛУБНА СЛУЖБА

1. Редовно отчитане на присъствието на членовете на клубните сбирки и ротариански мероприятия – конференции, междуградски срещи, клубни и дистриктни инициативи, конгреси.
Срок: постоянен
Отговорник: Асен Делчев

2. Провеждане на клубните асамблеи съгласно програмата за 2016/2017 ротарианска година.

Срок: постоянен
Отговорник: Президента

3. Участие на ротарианци от клуба на годишната дистрикт конференция през май 2018 год.

Срок: 05.2018
Отговорник: Президента

4. Стриктно спазване на отчетността-полугодишни отчети за дейността на клуба по петте авенюта на клубна служба, посещения на сбирките и платени финансови задължения, които се изпращат на Секретаря на Дистрикта,АДГ,ДГ и РИ.

Срок: постоянен
Отговорници: Секретаря и Президента на клуба

5. С цел разширяване на познанството и приятелството между членовете на клуба да се организират ротариански развлечения както следва:

  • Сбирки със семействата.
  • Екскурзии в страната и чужбина

Срок: постоянен
Отговорник: Бистра Тонева

6.Провеждане на „Международния боулинг турнир” с цел сплотяване на членовете на клуба и създаване на приятелства и връзки с други клубове, включително извън страната.

Срок 15.10.2017 г.
Отговорници: Николай Стоилов, Любозар Фратев

7. Коледен ротариански бал – традиционна празнична вечер на ротарианците в Пловдив

Срок: 15.12.2017 год.
Отговорник: Асен Делчев

8. Веднъж месечно на редовните сбирки да се организират срещи с изтъкнати личности или водещи специалисти с цел запознаване с актуални събития или новости в дадена област.

Срок: постоянен
Отговорници: Кирчо Атанасов, Любозар Фратев

9. Провеждане на рубриката „5 минути Ротари“.
През 2-3 сбирки някой от членовете на клуба изнася кратка презентация на тема „Ротари – история, факти, личности”. В тези презентации се включат факти и събития от историята на клуба, както и разкази за успешни проекти.

Срок: постоянен
Отговорници: Наско Начев, Кирчо Атанасов

10. Осъществяване на връзка и взаимодействие с местните и национални средства за масова информация и отразяване дейността на клуба.

Срок: постоянен
Отговорници: Наско Начев, Михаил Ванчев, Кирчо Атанасов, Ралица Стайкова

11. Поддържане и актуализация на интернет страницата на клуба.

Срок: постоянен
Отговорник: Спас Попов

12. Изготвяне на квалификационен обзор на клуба и списък на свободните по класификатора професии характерни за региона с оглед разширяване на членството.

Срок: 30. 11.2017 год.
Отговорник: Любозар Фратев

13. Растеж в членството на клуба- 2 нови члена до 23.12.2017 година и още 1 до 30.06.2018 – като се стимулира разнообразието и балансираното членство.

Срок: постоянен
Отговорник: Комисия по членство

14. Организиране и провеждане на честване на 16-годишнината от основаването на РК Пловдив-Пълдин. Включване в тържеството на аукцион за продажба на картини и фотографии, собственост на клуба, провеждане на томбола и под. за набиране на средства за проекта „Пловдив от твореца сътворен” и други проекти на клуба.

Срок: 27.11.2017 г.
Отговорници: Асен Делчев, Спас Попов

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА

1. Рубрика „Мисли на приятеля“. В края на някои сбирки да се предостави възможност на някой от приятелите да запознае останалите със свои „мисли на приятеля“ – интересни моменти от своята професия, бизнес, ежедневие и/или по актуални теми и проблеми по избор. – Срок: постоянен; Отговорник: Секретаря

2. Провеждане на „изнесени сбирки” на работните места с цел запознаване с професията на членовете на клуба и създаване на възможности за бизнес отношения. – Срок: постоянен; Отговорник: Президента и Елект президента

СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО

1. Засаждане на дръвчета в „Ротари парк”. – Срок: ноември, 2017 г.; Отговорник: Л. Фратев

2. Участие в подготовката и провеждането на младежки пленер по скулптура и каменоделство в „Ротари парк”, като творбите бъдат предоставени за нуждите на парка. – Срок: май 2018 г.; Отговорник: Матей Матеев

3. Организация и провеждане на Пленера по живопис „Творецът” – Срок: 30.06.2018 г.; Отговорник: Матей Матеев

МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА

1. Развитие на връзките с побратимените клубове и специално с РК Москва Восток. – Срок: постоянен; Отговорник: Комисия по международна дейност

2. Дарения на Фондация Ротари за първо и второ полугодие. – Срок: постоянен; Отговорник: Президента

3. Дарение на книги за читалищата на българския етнос от Западните покрайнини. – Срок: м. ноември 2017 г.; Отговорник: Комисията по международна дейност

ПОДКРЕПА НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ

1. Отганизация и провеждане на V издание на проект „Народните будители и Аз“ – Срок: постоянен; Отговорник: К. Атанасов

2. Финасова и организационна подкрепа на Ротаракт клуб Пловдив-Пълдин и Интеракт клуб Пловдив. – Срок: постоянен; Оговорник: Комисията за Ротаракт и Интеракт

3.Участие в младежкия образователен обмен за 2017-2018 с изявени деца от града. – Срок: постоянен; Отговорник: Комисията за Ротаракт и Интеракт, Борда на клуба