Устав на СНЦ „Ротари клуб Пловдив – Пълдин“

Изм. с реш. на ОС на членовете от 05.07.2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА – Статут, наименование и седалище

ГЛАВА ВТОРА – Предмет на дейност, цели и задачи

ГЛАВА ТРЕТА – Членство, права и задължения

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – Органи на сдружението

ГЛАВА ПЕТА – Имущество на сдружението

ГЛАВА ШЕСТА – Общи положения

ГЛАВА ПЪРВА

Статут, наименование и седалище

 

Чл.1 Сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” е юридическо лице, отделно от членовете си, регистрирано по българското законодателство и чартирано по надлежния ред от “Ротари интернешънъл”.

Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

Чл.2 Наименованието на сдружението е : “РОТАРИ КЛУБ – ПЛОВДИВ – ПЪЛДИН”, което може да се изписва допълнително на чужд език – “ROTARYCLUB – PLOVDIV-PULDIN”

Наименованието на сдружението заедно с указание за седалището, адреса, номера на съдебната регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

/изм. с реш. на Общо събрание, проведено на 14.06.2005г.; изм. с реш. на ОС от 05.07.2016 г./ Седалището на сдружението е град Пловдив, а адресът на управление – гр. Пловдив, хотел „Рамада Тримонциум” ул. „Капитан Райчо” №2””.

Чл.3 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА

Предмет на дейност, цели и задачи

 

Чл.4 Сдружение с “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” осъществява дейността си в частна полза и има за цел да поощрява и поддържа идеала за служба на обществото като база за достойни начинания и по-специално да поощрява и поддържа:

Първо Създаване на нови познанства, като възможност за служба на обществото и извършване на полезна дейност.

Второ Спазването на високи етични норми в деловата дейност и професиите; признаване достойнството на всички полезни занятия, като възможност за служба на обществото; достойнствата на професията на всеки ротарианец, като възможност да служи на обществото.

Трето Прилагането на идеала да бъдеш полезен с действията си на всеки ротарианец, както в личния му живот, така и в професионалния му и обществен живот.

Четвърто Укрепването на международното разбирателство, добрата воля и мирът, чрез приятелството в една световна общност на личности от деловите среди и професиите, обединени от идеала да служат на обществото.

Чл.5 За изпълнение на своите цели “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” работи в следните основни направления:

 • клубна дейност;

 • професионална дейност;

 • служба на обществото;

 • международна дейност.

При изпълнение на своите цели и задължения дейността на сдружението не може да противоречи на целите и задълженията приети в Конституцията и Правилника на “Ротъри интернешънъл”.

ГЛАВА ТРЕТА

Членство, права и задължения

 

Чл.6 Членуването в сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” е доброволно.

Член на сдружението може да бъде само пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно и в срок членския си внос, присъства редовно на ежеседмичните сбирки.

Чл.7 Членството в сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” възниква след спазване на следната процедура:

А) името на евентуалния бъдещ член, предлаган от активен, член на клуба трябва да бъде представено в писмен вид на борда чрез клубния секретар. Предложението временно се пази в тайна, освен ако в правилника не е предвидено друго;

Б) бордът трябва да се убеди, че предложението отговаря на всички изисквания за класификация и членство съгласно клубната конституция;

В) бордът одобрява или отхвърля предложението в 30-дневен срок от неговото представяне и чрез клубния секретар уведомява за решението му члена на клуба, направил предложението;

Г) Ако решението на борда е благоприятно, евентуалният бъдещ член трябва да бъде информиран за целите на Ротари и привилегиите и отговорностите на члена на Ротари клуб (включително за вида на предлаганото му членство), след което бъдещият член трябва да бъде помолен да подпише формуляр за предлагано членство и да разреши името на предложената му/й класификация да бъдат обявени в клуба;

Д) Ако бордът в 7-дневен срок след обявяване на информацията за бъдещия член не получи в писмен вид основателни възражения от някой от членовете на клуба (с изключение на почетните), този човек след заплащането на встъпителната такса (ако не е почетен член) според този правилник се счита за избран член на клуба. Ако бордът получи някакви възражения, предложението трябва да бъде гласувано на следващото заседание на борда. Ако бъде одобрено въпреки възраженията, след заплащането на встъпителната такса предложеният член (ако не е почетен член) трябва да се счита за избран член на клуба;

Е) След избора, президентът трябва да се погрижи за въвеждането на новия член в клуба; секретарят трябва да му издаде членска карта и да докладва за новия член в РИ, а Комисията по ротарианска информация трябва да му предостави подходяща литература за представянето му при въвеждането в клуба и да определи някой от старите членове на клуба да му помага в приспособяването към клубния живот.

Чл.8 Всеки член на сдружението има право да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание; да бъде избиран в неговите органи за управление и в комисиите; да осъществява контрол; да бъде редовно информиран за дейността на сдружението и на “Ротари интернешънъл”; да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.9 Всеки член на сдружението има задължение редовно да внася и в срок определения годишен членски внос; да спазва Устава и да работи активно за постигане на неговите цели – чрез редовно участие в седмичните сбирки и организираните клубни прояви; да работи за увеличаване на имуществото и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.10 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.11 Членството се прекратява:

А) с еднократно писмено волеизявление до сдружението;

Б) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

В) с изключването;

Г) с прекратяването на сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин”;

Д) при отпадане;

При прекратяване на членството, лицето не може да има финансови претенции към “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин”.

Чл.12 Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” – при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Управителния съвет се произнася с мотивирано решение за изключване член на сдружението, след като изслуша становището му по констатираното виновно поведение. Последното може да бъде представено и в писмена форма.

Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в месечен срок от съобщаването му.

Чл.13 Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в седмичните сбирки на сдружение “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” невнасяне на дължимия членски внос в определения в настоящия Устав срок.

Системното неучастие в седмичните сбирки се установява от Управителния съвет по документи (Книга за присъствията) и членството се прекратява с надлежно решение, което не подлежи на обжалване.

Системно неучастие” е налице при безпричинно отсъствие от 4 (четири) последователни седмични сбирки на клуба или при отсъствия за ротарианската година над 50%.

Преди да се произнесе с решението си, Управителния съвет писмено уведомява лицето за констатираните отсъствия и му предлага да вземе отношения по тях.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Органи на сдружението

Чл.14 Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Чл.15 Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението.

Редовното Общо събрание на “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин” се провежда задължително на втората среща на месец декември, когато се избират членовете на Новия борд за предстоящата Ротарианска година. Утвърждаването на новия Борд и приемането на отчета за дейността и отчета за приходите и разходите се гласуват на Общо събрание, което се свиква в края на месец юни или началото на м. юли всяка Ротарианска година.

При необходимост Управителният съвет може да свиква и извънредно Общо събрание. То може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на информационната (клубна) витрина, намираща се в залата, където се провеждат редовните седмични сбирки на Сдружение“Ротари клуб – Пловдив-Пълдин”, най-малко 1(един) месец преди насрочения ден.

Поканата съдържа дневен ред на въпросите предвидени за обсъждане, предложенията за решения, дата, място и час на провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква.

Чл.16 Общото събрание се счита законно, ако присъствуват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

В Общото събрание всеки член има право на един глас.

Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението, е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.17 Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава;

 • приема вътрешни актове (правилник);

 • избира и освобождава членове на Управителния съвет;

 • взема решения за участие в други организации (сдружения);

 • взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 • приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

 • одобрява отчета на Управителния съвет и направените разходи;

 • освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 • разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

 • определя броя, вида и състава на комисиите;

 • определя размера на годишния членски внос, който се внася изцяло и наведнъж до 31 юли или на две равни вноски, от които първата е до 31 юли, а втората – до 31 януари;

Чл.18 Между годишните общи събрания на сдружението, “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” води активен организационен живот чрез редовни седмични сбирки.

Сбирките се провеждат всеки вторник на седмицата (с изключение на национални и официални празници), от 18.30 часа.

Чл.19 Текущата дейност на “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” се ръководи от Управителен съвет и президент.

Управителният съвет се състои от седем души и се избира за срок от една ротарианска година. Същата започва от 01 юли на текущата година и приключва на 30 юни от следващата календарна година.

Управителният съвет включва:

- президент, който председателства седмичните сбирки на “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин”;

 • вицепрезидент, който председателства седмичните сбирки на “Ротари клуб – Пловдив –Пълдин” при отсъствието на президента и поддържа връзка с другите клубове;

 • секретар, който води протоколната книга и отразява в нея всяка седмична сбирка, следи за присъствието, изпраща месечните отчети на “Ротъри интернешънъл” и на дистрикт-гуверньора и т.н.;

 • ковчежник (касиер), който събира и отчита годишния членски внос, изготвя проекто-бюджета за ротарианската година, приходите от дарителство и допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет и целите на “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин”, разходите на сдружението, изготвя тримесечен и годишен счетоводен отчет и т.н.;

 • церемониалмайстор, който се грижи за деловата удобна и приятна обстановка при всяка седмична сбирка на “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин”, отговаря за развитие на членството и информиране на обществото за дейността на клуба;

 • бъдещ (елект) президент;

 • (паст) президент от предходния мандат на Управителния съвет;

Чл.20 Управителният съвет:

 • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и на надлежно гласувани решения от редовни сбирки на клуба;

 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава и приетите решения;

 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг;

 • изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.21 Управителният съвет заседава най-малко веднъж в месеца, но при необходимост президентът може да го свика и на извънредни заседания.

Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет;

За заседанията се води протоколна книга.

Чл.22 Кандидатури за членове на Управителния съвет може да издига неограничено всеки член на сдружение на “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин”, като първоначалния списък от пет имена се предлага от бъдещия (елект) президент.

Предположението по предходната алинея, се отправя в писмена форма до президента на клуба, не по-късно от първия вторник на месец на месец ноември.

Последният е длъжен да съобщи проекто-списъка на членовете на “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин”, с което същият се отваря за допълнения.

Предложения се приемат на всяка редовна седмична сбирка – до първия четвъртък на месец декември (включително), когато се оформя окончателния списък на кандидатурите. Същият се изготвя в толкова броя, колкото са членовете на клуба и им се предлага за гласуване в деня но общото събрание.

Гласуването е тайно, като за избрани в Управителния съвет се считат първите пет лица, събрали най-много гласове. По този критерий се извършва и подреждането на всички кандидатури в окончателния списък.

При напускане на член на Управителния съвет, мястото му се заема от следващия го в окончателния списък.

Чл.23 Управителният съвет възлага управлението и представителството на сдружение “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин” на един от своите членове – президент, който е избран на предходните избори и е бил до този момент бъдещ (елект) президент.

С явно гласуване членовете на Управителния съвет избират бъдещ (елект) президент и разпределят помежду си останалите длъжности.

Мандатът на президента е равен на мандата на Управителния съвет.

Чл.24 Мандатът на Управителния съвет започва от първи юли на календарната година, следваща тази, в която е проведено общото събрание и приключва на тридесети юни следващата година.

До вписване на новия Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

Чл.25 В дейността си сдружение “Ротари клуб – Пловдив-Пълдин” се подпомага от следните комисии или подкомисии – Комисия по развитие на членството, Комисия по отношения с обществеността, Комисия по квалификацията, Комисии за изпълнение на проекти на клуба и други.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

Имущество на сдружението

 

Чл.26 Сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” набира необходимите средства за дейността си от:

 • членски внос;

 • дарения, наследства, целеви вноски от трети лица;

 • стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност.

За постъпило имущество Управителният съвет съставя протокол и го отразява в първичните документи на сдружението – съобразно изискванията на Закона за счетоводството.

Парични средства се разходват само за цели на сдружението и след гласуване на разхода по надлежния ред, като документите за това се подписват от касиера и задължително се приподписват от президента и секретаря.

Чл.27 Встъпителният и годишният членски внос се определят с решение на Общото събрание на сдружението.

Чл.28 Годишния членски внос се определя от общото събрание на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” и се внася изцяло и наведнъж до 30 юли или на две равни вноски, от които първата е до 30 юли, а втората до 31 януари на следващата година.

Управителния съвет е длъжен да подготви и внесе за гласуване проекто-бюджета и размера на членския внос най-късно до 30 май.

Почетните членове на “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” са освободени от членски внос.

Чл.29 При необходимост и по решение на Управителния съвет на сдружение с “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” , изготвянето на финансов отчет за дадена година може да се възложи на експерт-счетоводител.

По решение на общото събрание може да се назначи за проверка на годишния счетоводен отчет, като тя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закон за счетоводството, Устава, решения на клуба и нормативните актове.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

Общи положения

 

Чл.30 /изм. с реш. на Общо събрание, проведено на 14.06.2005г./ Сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” се създава за неопределен срок от време и може да се прекрати:

А) по решение на Общото събрание;

Б) с решение на окръжния съд, по седалището на сдружението на сдружението – по реда и при условията на чл.13, ал. 1, т .3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.31 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно гласувано в тази насока решение от Общото събрание на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин”.

Чл.32 За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, други нормативни актове, Конституцията и Правилника на “Ротари интернешънъл”.

&1. Настоящият Устав е изменен на редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин”, проведено на 24.06.2003 година.

&2. Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 14.06.2005 година

&3. Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 02.10.2007 година

&4. Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 12.08.2008 година

&5. Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 05.07.2016 година

§6. Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 04.07.2017 година.

§7 . Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 26.06.2018 година.

§8 . Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб – Пловдив – Пълдин” е изменен на редовно общо събрание на членовете му, проведено на 22.06.2021 година.

 

Сверил с всички изменения и допълнения:

Президент на “Ротари клуб Пловдив – Пълдин”: ……………………………

/Наско Начев/