Правилник на Ротари клуб – Пловдив-Пълдин

 

ЧЛЕН I. Избор на директори и ръководители

ЧЛЕН II. Борд

ЧЛЕН III. Задължения на ръководителите

ЧЛЕН IV. Срещи

ЧЛЕН V. Такси и членски внос

ЧЛЕН VI. Метод на гласуване

ЧЛЕН VII.  Комисии

ЧЛЕН VIII. Задължения на комисиите

ЧЛЕН IХ. Разрешение за отсъствие

ЧЛЕН Х. Финанси

ЧЛЕН ХI. Метод за избиране на членове

ЧЛЕН ХII. Решения

ЧЛЕН ХIII. Дневен ред на редовните срещи

ЧЛЕН. XIV. Ограничения

ЧЛЕН ХV. Изменения

 

 

ЧЛЕН I. Избор на директори и ръководители

Параграф 1 – По време на редовна среща, четири седмици преди срещата за избор на ръководители, която се провежда през втората седмица на декември, елект президентът номинира 5 клубни членове за нов Борд. Номинациите се представят в писмен вид, като на следващите две сбирки всеки член от клуба може да добави своето предложение за кандидатури или да си направи отвод. Секретарят на клуба подготвя бюлетини с кандидатите в общ списък по азбучен ред за годишната среща. На срещата президентът назначава комисия по избора от членове,които не сред номинираните. Председателят на комисията разяснява процедурата на гласуване, организира тайния избор и след преброяване на бюлетините съобщава решението на комисията. Кан­ди­да­ти­те, получили най-много гла­со­ве­, се обя­вя­ват за из­б­ра­ни в новия Борд.
Параграф 2 – Така избраните заедно с избраният преди една година елект президент и последният бивш президент съставляват Борда, който започва да служи от първи юли следващата година. В рамките на една седмица след избора им, Бордът се събира и определя длъжностите: елект президент, вицепрезидент, секретар, ковчежник, церемониалмайстор. Елект президентът, избран чрез такова гласуване, служи като член на Борда в качеството на елект президент през годината, започваща на първи юли след гласуването, а става президент на първи юли непосредствено след годината, през която е служил в Борда като елект президент.

Параграф 3 – Свободно място в Борда или на която и да било от ръководните длъжности, се попълва с решение на останалите членове на Борда.

Параграф 4 – Свободно място сред постовете, на който и да било от новоизбраните ръководители или директори, се попълва с решение на останалите членове на новоизбрания Борд.

ЧЛЕН II. Борд

Управляващият орган на този клуб е Бордът, който включва 7 члена на клуба, а именно: президента (избран като елект президент в предишния Борд), последния бивш президент и 5 директори, избрани в съответствие с член I, параграф 1 от този правилник: вицепрезидент, нов елект президент, секретар, ковчежник, церемониалмайстор.

ЧЛЕН III. Задължения на ръководителите

Параграф 1Президент. Президентът отговаря за председателстването на срещите на клуба и на съвета и за изпълнението на всички други функции, които са присъщи на поста президент и по-точно:

 • грижи се за това всяка среща да бъде внимателно подготвена, да започне и да завърши навреме;
 • председателства редовните заседания на борда на директорите;
 • назначава председатели и членове на клубните комисии, които са квалифицирани за възложените им задачи;
 • грижи се за това всяка комисия да има ясно определени цели и да ги следва;
 • провежда редовни клубни асамблеи, като свиква първата възможно най-скоро след назначаването на комисиите;
 • присъства на конференцията на дистрикта;
 • участва в асамблеята на дистрикта и в семинара за новоизбрани президенти в качеството си на президент, който встъпва в длъжност;
 • помага на гуверньора за различните въпроси, свързани с ротарианския клуб и дистрикта и обработва цялата кореспонденция навреме;
 • контролира изготвянето на клубния бюджет и правилното отчитане на клубните финанси, включително провеждането на годишен одит;
 • грижи се за това на гуверньора да бъдат връчени писмени отчети от председателите на различните комисии по време на официалното му посещение в клуба;
 • използва информацията и полезните предложения, които Секретариатът предоставя;
 • грижи се за това важната информация, получена от Rotaryworld, от ежемесечното писмо на гуверньора и от другите бюлетини и публикации на Секретариата или гуверньора, да достигне до клубните членове;
 • отговаря за това клубът да бъде подходящо представен на конференцията на дистрикта и на конгреса на РИ;
 • прави полугодишна „проверка“ през януари на дейността на всички комисии и на целите им за остатъка от ротарианската година;
 • през м. юни представя подробен отчет пред клуба за състоянието на клубните финанси и за това в каква степен са постигнати целите от изминалата година;
 • съветва се с встъпващия в длъжност президент преди да освободи поста;
 • организира съвместно заседание на стария и новия борд на директорите с двойната цел да даде добър старт на новата администрация и да осигури приемственост в управлението на клуба.

Параграф 2Елект президент. Елект президентът отговаря за задълженията да служи като член на Борда на клуба и да изпълнява всички други функции, които му бъдат възложени от президента или Борда;

 • присъства на всички национални, дистриктни и международни асамблеи и конференции

Параграф 3Вицепрезидент. Вицепрезидентът председателства срещите на клуба и Борда и изпълнява всички други задачи, присъщи на длъжността президент, когато последният отсъства.
Параграф 4Секретар. Секретарят има за задължение да води архив на членския състав, да отбелязва участието в срещите, да разпраща известия за срещите на клуба, на Борда и на комисиите, да записва и съхранява протоколите от тези срещи, да изготвя необходимите отчети до РИ, включително шестмесечните отчети за членския състав, които се предават на генералния секретар на РИ на 1 януари и 1 юли всяка година, включително докладите до генералния секретар на 1 октомври и 1 април за всеки активен член, приет в клуба след началото на юлското или януарско отчетно полугодие, отчета за промените в членския състав, който се предава на генералния секретар на РИ, месечния отчет за посещаемостта на клубните срещи, който се предава на дистриктгуверньора в срок от 15 дни след последната среща на клуба за месеца, да събира и предава на РИ абонаментните такси за списание TheRotarian и “Ротари в България”, а също и да изпълнява всички други задължения, които са присъщи на поста секретар

Параграф 5Ковчежник. Ковчежникът събира дължимите вноски от членовете,както и всички други постъпления,държи под свое попечителство всички средства, като отчита тяхното използване пред клуба всяка година и по всяко друго време, когато Бордът го поиска от него, а също така изпълнява всички останали задължения, свързвани с поста ковчежник.
При оттегляне от този пост, ковчежникът предава на своя наследник или на президента всички средства, счетоводни книги и друга клубна собственост, отразени в отчета и приемно-предавателния протокол.
Параграф 6Церемониалмайстор. Церемониалмайсторът изпълнява присъщите на поста функции и другите задължения, които президентът или Бордът му възложат, и по-точно:

 • грижи се за ротарианските атрибути и символи на клуба;
 • контролира подготовката на залата за провеждане на сбирката на клуба;
 • следи за регистрацията на членовете в присъствената книга;
 • произнася молитвата по знак, даден от президента;
 • грижи се за реда в залата по време на клубната среща;
 • подсеща членовете на клуба при техни “нарушения” (вж. Чл. XIV) да направят дарение в “корубата на вдовицата”, без да определя размера му;
 • грижи се за разнообразието и качеството на храната, която се консумира на срещата;
 • грижи се за ротарианските списания и следи членовете на клуба да ги получават редовно.

ЧЛЕН IV . Срещи

Параграф 1Годишна среща. Този клуб провежда годишна среща през втория вторник на декември всяка година, като на тази среща се избират ръководителите и директорите, които ще служат през следващата година.
Параграф 2Редовните седмични срещи на този клуб се провеждат във вторник от 18.30 часа.
Всеки клубен член следва да бъде надлежно известен за всяка промяна в редовната среща или за нейно­то отлагане. Всички членове, с изключение на почетните, (или членовете, на които клубният Борд е разрешил отсъствие съг­лас­но член VIII, параграф 2(b) от стандартния устав на Ротари клубовете), които напълно отговарят на изисквания за членство в този клуб, е задължително да бъдат преброени като присъстващи или отсъстващи в деня на редовната среща и за да се зачете, че са присъствали, трябва да бъде потвърдено, че съответният ротарианец е присъствал поне на шестдесет (60) процента от времетраенето на редовната среща на този или на някой друг Ротари клуб или е следвал някоя от другите възможности, предвидени в член VIII, параграф 1 от стандартния устав на Ротари клубовете.
Параграф 3 – Половината от всички членове плюс 1(един) съставляват кворума на годишните и редовни срещи на този клуб.
Параграф 4 – Редовните срещи на Борда се провеждат всеки първи понеделник на месеца. Специални заседания на Борда се свикват от президента по негова преценка или по искане на двама (2) членове на Борда след надлежно предизвестие.
Параграф 5 – Мнозинството от членовете на Борда съставляват неговия кворум.

ЧЛЕН V. Такси и членски внос

Параграф 1 – Таксата прием възлиза на *** лв. и се плаща преди кандидатът да бъде приет за член.
Параграф 2 – Членският внос възлиза на *** щ.д. и *** лв. годишно и може да се плати на две шестмесечни вноски на първи юли и първи януари.

ЧЛЕН VI. Метод на гласуване

Този клуб взема своите решения чрез явно гласуване освен в случаите на избор на ръководители и директори, когато се използва тайно гласуване.

ЧЛЕН VII.  Комисии

Параграф 1
(a) Президентът назначава следните комисии, които след това трябва да бъдат одобрени от Борда:

 • Комисия по клубната дейност
 • Комисия по професионалната дейност
 • Комисия по обществената дейност
 • Комисия по международната дейност

(б) Също така по своя преценка президентът назначава други комисии, които след това трябва да бъдат одобрени от Борда, в зависимост от фазите на клубната, професионална, обществена и международна дейности.
(в) Всяка комисия по клубната, професионална, обществена и международна дейности се състои от председател, който се определя от президента измежду членовете на съвета на директорите, и поне още двама (2) членове.
(г) Президентът е служебен член на всички комисии и като такъв има пълните привилегии на членство в тях.
(д) Всяка комисия решава въпроси, които са й делегирани по силата на правилника и всички допълнителни въпроси, които са й възложени от президента или Борда. С изключение на случаите, в които им е дадено специално разрешение от Борда, тези комисии не могат да предприемат действия, преди да са представили отчет пред Борда и той да го е одобрил.
(е) Президентът може да назначи една или повече комисии, които да се занимават с различните страни на младежката дейност и които в зависимост от конкретната си отговорност, могат да функционират под ръководството на всяка една или общо всички комисии по професионалната, обществена или международна дейност. Когато е целесъобразно и практически изпълнимо, тези комисии следва да се назначават така, че да се осигури приемственост – като бъдат преизбрани по един или двама членове за втори мандат, или като един или двама от тях получат двегодишен мандат.

ЧЛЕН VIII. Задължения на комисиите

Параграф 1Комисия по клубната дейност. Тази комисия подготвя и изпълнява планове, които напътстват членовете на клуба и им помагат да изпълняват своите задължения, свързани с клубната дейност. Председателят на комисията отговаря за нейните редовни срещи и се отчита пред Борда за всички клубни дейности.

(a) Подкомисия по участие в срещите. Тази комисия прави предложения за насърчаване на участието на ротарианците в срещите – включително в конференциите на дистрикта, в междуградските срещи, в регионалните конференции, в международните конвенции, в редовните срещи на този и на други клубове, когато не могат да присъстват на тези на своя клуб. Тя информира всички в клуба относно изискванията за посещаемост на срещите, работи за осигуряването на подобри стимули за редовно участие  и анализира причините, водещи до незадоволително участие.

(б) Подкомисия по класификациите. Тази комисия възможно най-рано, но не покъсно от 31 август, всяка година прави проучване на класификациите в района на клуба. Въз основа на проучването тя изготвя регистър на заетите и свободни класификации, спазвайки принципа на класификациите. Когато е необходимо, комисията преразглежда съществуващите класификации в клуба и консултира Борда по всички проблеми, свързани с тях.

 (в) Подкомисия по приятелството. Тази комисия насърчава запознанствата и приятелството между членовете, помага за включването им в организираните възстановителни и социални ротариански дейности и извършва всякаква работа, отговаряща на общата цел на клуба, която й бъде възложена от президента или Борда.

(г) Подкомисия по ротарианската  информация. Тази комисия стимулира читателския интерес към списание “Ротарианец”, организира месец на списанието, изготвя кратки месечни прегледи на списанието по време на редовна клубна среща, насърчава използването на списанието при въвеждането на нови членове, предоставя копие от него на неротарианските лектори, осигурява абонамент за специалните издания, посветени на международната дейност и други конкретни въпроси за библиотеки, болници, училища и други читални, изпраща новини и снимки на редактора на списанието и по други начини прави така, че списанието да е от полза за членовете на клуба и неротарианците. Тази комисия изготвя и изпълнява планове

(1) за предоставяне на информация на широката общественост относно Ротари, нейната история, цел и обхват и

(2) за то­ва как да се осигури подходящо присъствие на клуба в медийното пространство.

(д) Подкомисия по членството. Тази комисия разглежда всички предложения за нови членове от личната им страна и подробно проучва характера, деловото и обществено положение, а също и общата годност на всеки от кандидатите, предлагани за членове, след което докладва своето решение за всички кандидатури пред Борда в срок от един месец след подаването на молбите.

(е) Подкомисия по развитие на членския състав. Тази комисия постоянно преразглежда клубния регистър с попълнени и незаети класификации и предприема положителни действия за представяне пред Борда на имената на подходящите личности, които биха могли да попълнят незаетите от тях.

(ж) Програмна подкомисия. Тази комисия планира и подготвя програмите на редовните и специални клубни срещи и следи за правилното им протичане.

Параграф 2Комисия по професионалната дейност. Тази комисия изготвя и прилага планове, които напътстват и помагат на членовете на този клуб да изпълняват своите отговорности в професионално отношение, както и да подобрят общите стандарти на работа в съответната професия. Председателят на тази комисия отговаря за професионалните дейности на клуба, следи и координира работата на всяка подкомисия, която бъде назначена за конкретен етап от тази работа.

(а)Подкомисия по професионализма.Организира професионалното представяне на членовете в клуба и по работните им места.Провежда дискусии и срещи с изтъкнати представители на бизнеса,науката и културата,както и с ръководители от местен и държавен мащаб.Организира отбелязването на професионалните празници.

(б)Подкомисия по професионалната информация.Подготвя и изнася информации за актуални промени в нормативната база (митническа,данъчна,банкова и др.). Информира за предстоящи прояви – панаири, изложби, бизнессрещи и др.

Параграф 3Комисия по обществената дейност. Тази комисия изготвя и прилага планове, които напътстват и помагат на членовете на този клуб да изпълняват своите задължения към местното общество. Нейният председател отговаря за обществените дейности на клуба, следи и координира работата на всяка подкомисия, назначена за конкретен етап от тези дейности.

(a)Подкомисия по развитие на човешкия ресурс. Тази комисия подготвя и осъществява планове, които да напътстват членовете на този клуб и да им помагат при работата с хората от местната общност върху благосъстоянието на всички човешки същества през целия им живот, оказвайки съдействие и подкрепа на нуждаещите се.

(б) Подкомисия по развитие на района. Тази комисия подготвя и изпълнява планове, които напътстват клубните членове и им помагат да работят за това районът на клуба да стане по-добро място за живеене, като се по­добрят физическите условия и съоръжения в него.

(в) Подкомисия по защита на околната среда. Тази комисия съставя и изпълнява планове, които напътстват клубните членове и им помагат да наблюдават и подобряват качеството на средата, в която живеят местните хора.

(г) Подкомисия по партньорството. Тази комисия съставя и изпълнява планове, които напътстват клубните членове и им помагат да установят контакти с други организации, спонсорирани от Ротари, в местната общност, както и да работят заедно с такива организации по обществено­полезни проекти.

 Параграф 4 – Комисия по международната дейност. Тази комисия изготвя и прилага на практика планове за напътствие и съдействие на клубните членове при изпълнението на техните задължения, свързани с международната дейност. Нейният председател отговаря за международните дейности на клуба и контролира и координира работата на всяка подкомисия, която бъде назначена за отделните етапи на международната дейност.

(а)Подкомисия по международните контакти. Поддържа връзките с клубовете, с които сме установили контакт, и установява нови такива.

(б)Подкомисия по младежки проекти.Проучва възможностите за включване в програми за международен обмен на студенти, стажанти при наши членове, както и оказва помощ на Ротаракт за включване в такива програми и инициативи.

(в)Подкомисия за служба в полза на световната общност. Проучва текущите инициативи на РИ и предлага включване  в някои от тях.

(г)Подкомисия по сътрудничество с Фондация Ротари. Изнася лекции за същността и дейността на Фондацията и прави предложения за проекти.

 ЧЛЕН IХ. Разрешение за отсъствие

При подаване на писмена молба до Борда, в която се посочва уважителна причина, може да бъде дадено разрешение за отсъствие на члена от срещи на клуба за определен период от време.

Бележка: Такова разрешение е предвидено, за да се предотврати отпадането на членове. Неговата цел не е да се даде кредит на клуба за участие на подобни членове в срещите. Освен ако въпросният ротарианец не участва в срещата на друг клуб, той трябва да бъде записан като отсъстващ в клубния отчет за посещаемост на срещите, с изключение на отсъствията, които са разрешени в съответствие с член VIII, параграф 2(b) от стандартния устав на Ротари клубовете.)

ЧЛЕН Х. Финанси

Параграф 1 – Ковчежникът депозира всички клубни средства в банка, посочена от Борда.

Параграф 2 – Всички сметки се плащат единствено посредством финансов документ, подписан от ковчежника срещу представени протоколи, подписани от двама ръководители. Веднъж годишно се прави ревизия на всички клубни финанси от пълноправен обществен счетоводител или друго квалифицирано лице.

Параграф 3 – Ротарианската финансова година на клуба започва на 1 юли и завършва на 30 юни, а по отношение на събирането на членския внос е разделена на два (2) шестмесечни периода – от 1 юли до 31 декември и от 1 януари до 30 юни. Плащането към РИ на членския внос и абонамента за списанието става на 1 юли и 1 януари всяка година на базата на броя членове в клуба към тези дати.

Параграф 4 – В началото на всяка финансова година Бордът изготвя или нарежда да бъде изготвен бюджет на очакваните приходи и разходи през следващата година, който, след като бъде приет от Борда, се използва като рамка за съответните цели, освен ако Бордът не нареди друго със свое решение.

Параграф 5 - Ковчежникът отговаря за изготвянето и представянето в срок на всички необходими финансови документи според действащото законодателство.

 ЧЛЕН ХI. Метод за избиране на членове

Параграф 1 – Името на бъдещия член, предложен от активен член на клуба, се предава на Борда в писмен вид посредством клубния секретар. Възможно е за член да бъде предложен прехвърлящ се или бивш член на друг клуб, като кандидатурата му се издига от другия клуб. Предложението временно се пази в тайна, докато кандидатът се проучва.

Параграф 2 – Бордът проверява дали кандидатът отговаря на всички класификационни и други изисквания за членство съгласно клубния устав.

Параграф 3 – Бордът одобрява или отхвърля предложението в срок от 30 дни от неговото подаване и уведомява вносителя чрез клубния секретар относно своето решение.

Параграф 4 – Ако решението на Борда е положително, потенциалният член бива информиран за идеите на Ротари, а също и за привилегиите и отговорностите на членството в клуба, след което бива помолен да подпише формуляр за предлагане на нов член и да разреши името му и предлаганата му класификация да бъдат оповестени пред клуба.

Параграф 5 – Ако Съветът не получи никакво обосновано възражение срещу кандидата от никой член (без почетните) в рамките на седем (7) дни след оповестяването на информацията за потенциалния член, кандидатът заплаща таксата си за прием (освен в случаите на почетно членство), съгласно процедурите на настоящия Правилник, и се счита за избран член на клуба.
Ако в Борда се получи някакво възражение, той гласува по въпроса на следващото си заседание. Ако приеме кандидата въпреки възражението, предлаганият член заплаща таксата прием (освен в случаите на почетно членство) и се счита за избран член на клуба.

Параграф 6 – След избора президентът подготвя церемония по приемането на новия член. Клубният секретар изготвя членска карта и докладва новия ротарианец пред РИ. Комисията по ротарианска информация осигурява подходяща литература, която да бъде връчена на церемонията по приемането на новия член, както и избира някой от постарите членове да му помага да свикне с клуба.

ЧЛЕН ХII. Решения

Никакви решения или предложения за обвързване на този клуб по какъвто и да било въпрос, не се разглеждат от клуба, преди да са разгледани от Борда. Такива решения или предложения, ако бъдат предложени на събрание на клуба, се възлагат на Борда без обсъждане.

ЧЛЕН ХIII. Дневен ред на редовните срещи

 • Откриване.
 • Представяне на гостуващите ротарианци.
 • Кореспонденция и съобщения.
 • Отчети от комисиите, ако има такива.
 • Всякакви недовършени въпроси.
 • Всякакви нови въпроси.
 • Обръщение, лекция или друг основен елемент в програмата.
 • Закриване.

ЧЛЕН. XIV. Ограничения

На редовни срещи на клуба не е прието ротарианци, на които е дадена думата, да бъдат репликирани или апострофирани. Не е прието след първата камбана да се водят разговори извън обсъжданата тематика и по мобилните телефони. Членовете на клуба, пристигнали след първата камбана, правят дарение в “Корубата на вдовицата”, след като ковчежникът им даде знак за това. Процедурата важи и за членове на клуба, които посещават срещите без отличителни знаци на Ротари интернешънъл и членската си карта.

ЧЛЕН ХV. Изменения

Този Правилник може да бъде изменян на всяка редовна среща, на която има кворум, с дветрети от гласовете на всички присъстващи членове, стига предлаганото изменение да е предварително изпратено по пощата на всеки член поне десет (10) дни преди срещата. Никакво изменение или допълнение към този Правилник не може да бъде приемано, ако противоречи на клубния устав, на Конституцията или Правилника на РИ.

Този Правилник на Ротари клуб – Пловдив-Пълдин, бе приет на редовна среща на клуба на 7 декември 2005 г.