Правилник на Ротари клуб – Пловдив-Пълдин

 

ЧЛЕН I. Избор на директори и ръководители

ЧЛЕН II. Борд

ЧЛЕН III. Задължения на ръководителите

ЧЛЕН IV. Срещи

ЧЛЕН V. Такси и членски внос

ЧЛЕН VI. Метод на гласуване

ЧЛЕН VII.  Комисии

ЧЛЕН VIII. Задължения на комисиите

ЧЛЕН IХ. Разрешение за отсъствие

ЧЛЕН Х. Финанси

ЧЛЕН ХI. Метод за избиране на членове

ЧЛЕН ХII. Решения

ЧЛЕН ХIII. Дневен ред на редовните срещи

ЧЛЕН. XIV. Ограничения

ЧЛЕН ХV. Изменения

 

 

ЧЛЕН I. Избор на директори и ръководители

Па­раг­раф 1 – По вре­ме на ре­дов­на сре­ща, четири седмици пре­ди сре­ща­та за из­бор на ръ­ко­во­ди­те­ли, която се провежда през втората седмица на декември, елект президентът но­ми­ни­ра 5 клуб­ни чле­нове за нов Съ­ве­т на ди­рек­то­ри­те (елект президент, вицепрезидент, секретар, ковчежник и церемониалмайстор). Но­ми­на­ци­и­те се пред­с­та­вят в писмен вид, като на следващите две сбирки всеки член от клуба може да добави своето предложение за кандидатури. Комисията по избора подрежда всички кан­ди­да­ти в общ списък по азбучен ред и ги предлага за гласуване по вре­ме на го­диш­на­та сре­ща. Преди процедурата за гласуване се приемат отводи. Кан­ди­да­ти­те, получили най-много гла­со­ве­, се обя­вя­ват за из­б­ра­ни в новия Съвет на директорите.

Па­раг­раф 2 – Та­ка из­б­ра­ни­те членове, за­ед­но с избраният преди една година елект президент и пос­лед­ният бивш пре­зи­дент, със­тав­ля­ват Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те, който започва да служи от първи юли следващата година. В рам­ки­те на ед­на сед­ми­ца след из­бо­ра им, Съ­ве­тът от но­во­из­б­ра­ни­те ди­рек­то­ри се съ­би­ра и определя длъжностите: елект президент, вицепрезидент, секретар, ковчежник, церемониалмайстор. Елект пре­зи­ден­тът, из­б­ран чрез та­ко­ва гла­су­ва­не, слу­жи ка­то член на Съ­ве­та в ка­чес­т­во­то на елект пре­зи­дент през го­ди­на­та, за­поч­ва­ща на пър­ви юли след гла­су­ва­не­то, а ста­ва пре­зи­дент на пър­ви юли не­пос­ред­с­т­ве­но след го­ди­на­та, през ко­я­то е слу­жил в Съ­ве­та ка­то елект пре­зи­дент.

Па­раг­раф 3 – Сво­бод­но мяс­то в Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те или на ко­я­то и да би­ло от ръ­ко­вод­ни­те длъж­нос­ти, се по­пъл­ва с ре­ше­ние на ос­та­на­ли­те чле­но­ве на съ­ве­та.

Па­раг­раф 4 – Сво­бод­но мяс­то сред пос­то­ве­те, на кой­то и да би­ло от но­во­из­б­ра­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли или ди­рек­то­ри, се по­пъл­ва с ре­ше­ние на ос­та­на­ли­те чле­но­ве на но­во­из­б­ра­ния Съ­вет на ди­рек­то­ри­те.

ЧЛЕН II. Съвет на директорите

Уп­рав­ля­ва­щи­ят ор­ган на то­зи клуб е Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те, кой­то включ­ва 7 чле­на на клу­ба, а имен­но: 5 ди­рек­то­ри, из­б­ра­ни в съ­от­вет­с­т­вие с член I, па­раг­раф 1 от то­зи пра­вил­ник: пре­зи­ден­та (избран като елект президент в предишния Съвет на директорите), ви­цепре­зи­ден­та, новия елект пре­зи­ден­т, сек­ре­та­ря, ков­чеж­ни­ка, церемониалмайстора и пос­лед­ния бивш пре­зи­дент.

ЧЛЕН III. Задължения на ръководителите

 • Па­раг­раф 1Пре­зи­дент. Пре­зи­ден­тът от­го­ва­ря за пред­се­да­тел­с­т­ва­не­то на сре­щи­те на клу­ба и на съ­ве­та и за из­пъл­не­ни­е­то на всич­ки дру­ги фун­к­ции, ко­и­то са при­съ­щи на пос­та пре­зи­дент и по-точно:
 • грижи се за това всяка среща да бъде внимателно подготвена, да започне и да завърши навреме;
 • председателства редовните заседания на борда на директорите;
 • назначава председатели и членове на клубните комисии, които са квалифицирани за възложените им задачи;
 • грижи се за това всяка комисия да има ясно определени цели и да ги следва;
 • провежда редовни клубни асамблеи, като свиква първата възможно най-скоро след назначаването на комисиите;
 • присъства на конференцията на дистрикта;
 • участва в асамблеята на дистрикта и в семинара за новоизбрани президенти в качеството си на президент, който встъпва в длъжност;
 • помага на гуверньора за различните въпроси, свързани с ротарианския клуб и дистрикта и обработва цялата кореспонденция навреме;
 • контролира изготвянето на клубния бюджет и правилното отчитане на клубните финанси, включително провеждането на годишен одит;
 • грижи се за това на гуверньора да бъдат връчени писмени отчети от председателите на различните комисии по време на официалното му посещение в клуба;
 • използва информацията и полезните предложения, които Секретариатът предоставя;
 • грижи се за това важната информация, получена от Rotaryworld, от ежемесечното писмо на гуверньора и от другите бюлетини и публикации на Секретариата или гуверньора, да достигне до клубните членове;
 • отговаря за това клубът да бъде подходящо представен на конференцията на дистрикта и на конгреса на РИ;
 • прави полугодишна „проверка“ през януари на дейността на всички комисии и на целите им за остатъка от ротарианската година;
 • през м. юни представя подробен отчет пред клуба за състоянието на клубните финанси и за това в каква степен са постигнати целите от изминалата година;
 • съветва се с встъпващия в длъжност президент преди да освободи поста;
 • организира съвместно заседание на стария и новия борд на директорите с двойната цел да даде добър старт на новата администрация и да осигури приемственост в управлението на клуба.

Параграф 2Елект президент. Елект пре­зи­ден­тът от­го­ва­ря за за­дъл­же­ни­я­та да слу­жи ка­то член на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на клу­ба и да из­пъл­ня­ва всич­ки дру­ги фун­к­ции, ко­и­то му бъ­дат въз­ло­же­ни от пре­зи­ден­та или съ­ве­та;

 • присъства на всички национални, дистриктни и международни асамблеи и конференции

Параграф 3Вицепрезидент. Ви­цеп­ре­зи­ден­тът пред­се­да­тел­с­т­ва сре­щи­те на клу­ба и съ­ве­та, ко­га­то пре­зи­ден­тът от­със­т­ва, и из­пъл­ня­ва всич­ки дру­ги за­да­чи, при­съ­щи на длъж­ност­та пре­зи­дент, посочени по-горе.

Параграф 4Секретар. Сек­ре­та­рят има за за­дъл­же­ние да во­ди ар­хив на член­с­кия със­тав, да от­бе­ляз­ва учас­ти­е­то в сре­щи­те, да раз­п­ра­ща из­вес­тия за сре­щи­те на клу­ба, на съ­ве­та и на ко­ми­си­и­те, да за­пис­ва и съх­ра­ня­ва про­то­ко­ли­те от те­зи сре­щи, да из­гот­вя не­об­хо­ди­ми­те от­че­ти до РИ, вклю­чи­тел­но шес­т­ме­сеч­ни­те от­че­ти за член­с­кия със­тав, ко­и­то се пре­да­ват на ге­не­рал­ния сек­ре­тар на РИ на 1 яну­а­ри и 1 юли вся­ка го­ди­на, вклю­чи­тел­но док­ла­ди­те до ге­не­рал­ния сек­ре­тар на 1 ок­том­в­ри и 1 ап­рил за все­ки ак­ти­вен член, при­ет в клу­ба след на­ча­ло­то на юл­с­ко­то или яну­ар­с­ко от­чет­но по­лу­го­дие, от­че­та за про­ме­ни­те в член­с­кия със­тав, кой­то се пре­да­ва на ге­не­рал­ния сек­ре­тар на РИ, ме­сеч­ния от­чет за по­се­ща­е­мост­та на клуб­ни­те сре­щи, кой­то се пре­да­ва на дис­т­рикт-гу­вер­ньо­ра в срок от 15 дни след пос­лед­на­та сре­ща на клу­ба за ме­се­ца, да съ­би­ра и пре­да­ва на РИ або­на­мен­т­ни­те так­си за спи­са­ние The Rotarian и “Ротари в България”, а съ­що и да из­пъл­ня­ва всич­ки дру­ги за­дъл­же­ния, ко­и­то са при­съ­щи на пос­та сек­ре­тар.

Параграф 5Ковчежник. Ков­чеж­ни­кът дър­жи под свое по­пе­чи­тел­с­т­во всич­ки сред­с­т­ва, ка­то от­чи­та тях­но­то из­пол­з­ва­не пред клу­ба вся­ка го­ди­на и по вся­ко дру­го вре­ме, ко­га­то съ­ве­тът го по­ис­ка от не­го, а съ­що така из­пъл­ня­ва всич­ки ос­та­на­ли за­дъл­же­ния, свър­з­ва­ни с пос­та ков­чеж­ник.
– Подсеща членовете на клуба при техни “нарушения” (вж. Чл. XIV) да направят дарение в “корубата на вдовицата”, без да определя размера му.
При от­тег­ля­не от то­зи пост, ков­чеж­ни­кът пре­да­ва на своя нас­лед­ник или на пре­зи­ден­та всич­ки сред­с­т­ва, сче­то­вод­ни кни­ги и дру­га клуб­на соб­с­т­ве­ност.

Параграф 6Церемониалмайстор. Церемониалмайсторът изпълнява присъщите на поста функции и другите задължения, които пре­зи­ден­тът или съ­ве­тът му въз­ло­жат, и по-точно:

 • грижи се за ротарианските атрибути и символи на клуба;
 • контролира подготовката на залата за провеждане на сбирката на клуба;
 • произнася молитвата по знак, даден от президента;
 • грижи се за реда в залата по време на клубната среща;
 • грижи се за разнообразието и качеството на храната, която се консумира на срещата;
 • грижи се за ротарианските списания и следи членовете на клуба да ги получават редовно.

ЧЛЕН IV . Срещи

Параграф 1Годишна среща. Този клуб провежда годишна среща през втория вторник на декември всяка година, като на тази среща се избират ръководителите и директорите, които ще служат през следващата година.

Параграф 2Редовните седмични срещи на този клуб се провеждат във вторник от 18.30 часа.
Все­ки клу­бен член след­ва да бъ­де над­леж­но из­вес­тен за вся­ка про­мя­на в ре­дов­на­та сре­ща или за ней­но­то от­ла­га­не. Всич­ки чле­но­ве, с из­к­лю­че­ние на по­чет­ни­те, (или чле­но­ве­те, на ко­и­то клуб­ни­ят съ­вет на ди­рек­то­ри­те е раз­ре­шил от­със­т­вие съг­лас­но член VIII, па­раг­раф 2(b) от стан­дар­т­ния ус­тав на Ро­та­ри клу­бо­ве­те), ко­и­то на­пъл­но от­го­ва­рят на изис­к­ва­ния за член­с­т­во в то­зи клуб, е за­дъл­жи­тел­но да бъ­дат преб­ро­е­ни ка­то при­със­т­ва­щи или от­със­т­ва­щи в де­ня на ре­дов­на­та сре­ща и за да се за­че­те, че са при­със­т­ва­ли, тряб­ва да бъ­де пот­вър­де­но, че съ­от­вет­ни­ят ро­та­ри­а­нец е при­със­т­вал по­не на шес­т­де­сет (60) про­цен­та от вре­мет­ра­е­не­то на ре­дов­на­та сре­ща на то­зи или на ня­кой друг Ро­та­ри клуб или е след­вал ня­коя от дру­ги­те въз­мож­нос­ти, пред­ви­де­ни в член VIII, па­раг­раф 1 от стан­дар­т­ния ус­тав на Ро­та­ри клу­бо­ве­те

Параграф 3 – Половината от всички членове плюс 1(един) съставляват кворума на годишните и редовни срещи на този клуб.

Параграф 4 – Ре­дов­ни­те сре­щи на Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те се про­веж­дат всеки първи вторник на ме­сеца. Спе­ци­ал­ни за­се­да­ния на Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те се свик­ват от пре­зи­ден­та по не­го­ва пре­цен­ка или по ис­ка­не на два­ма (2) чле­но­ве на Съ­ве­та след над­леж­но пре­диз­вес­тие.

Параграф 5 – Мно­зин­с­т­во­то от чле­но­ве­те на Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те със­тав­ля­ват не­го­вия кво­рум.

ЧЛЕН V. Такси и членски внос

Па­раг­раф 1 – Так­са­та при­ем въз­ли­за на 240 лв. и се пла­ща пре­ди кан­ди­да­тът да бъ­де при­ет за член.

Па­раг­раф 2 – Член­с­ки­ят внос въз­ли­за на 120 щ.д. и 480 лв. го­диш­но и може да се пла­ти на две шес­т­ме­сеч­ни внос­ки на пър­ви юли и пър­ви яну­а­ри.

ЧЛЕН VI. Метод на гласуване

Този клуб взема своите решения чрез явно гласуване освен в случаите на избор на ръководители и директори, когато се използва тайно гласуване.

ЧЛЕН VII.  Комисии

Параграф 1
(a) Президентът назначава следните комисии, които след това трябва да бъдат одобрени от Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те:

 • Комисия по клубната дейност
 • Комисия по професионалната дейност
 • Комисия по обществената дейност
 • Комисия по международната дейност
 • Комисия за младите поколения

(b) Съ­що та­ка по своя пре­цен­ка пре­зи­ден­тът наз­на­ча­ва дру­ги ко­ми­сии, ко­и­то след то­ва тряб­ва да бъ­дат одоб­ре­ни от Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те, в за­ви­си­мост от фа­зи­те на клуб­на­та, про­фе­си­о­нал­на, об­щес­т­ве­на и меж­ду­на­род­на дей­нос­ти.
(c) Вся­ка ко­ми­сия по клуб­на­та, про­фе­си­о­нал­на, об­щес­т­ве­на и меж­ду­на­род­на дей­нос­ти се със­тои от пред­се­да­тел, кой­то се оп­ре­де­ля от пре­зи­ден­та из­меж­ду чле­но­ве­те на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те, и по­не още два­ма (2) чле­но­ве.
(d) Пре­зи­ден­тът е слу­же­бен член на всич­ки ко­ми­сии и ка­то та­къв има пъл­ни­те при­ви­ле­гии на член­с­т­во в тях.
(e) Вся­ка ко­ми­сия ре­ша­ва въп­ро­си, ко­и­то са й де­ле­ги­ра­ни по си­ла­та на пра­вил­ни­ка и всич­ки до­пъл­ни­тел­ни въп­ро­си, ко­и­то са й въз­ло­же­ни от пре­зи­ден­та или Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те. С из­к­лю­че­ние на слу­ча­и­те, в ко­и­то им е да­де­но спе­ци­ал­но раз­ре­ше­ние от Съ­ве­та, те­зи ко­ми­сии не мо­гат да пред­п­ри­е­мат дейс­т­вия, пре­ди да са пред­с­та­ви­ли от­чет пред Съ­ве­та и той да го е одоб­рил.
(f) Пре­зи­ден­тът мо­же да наз­на­чи ед­на или по­ве­че ко­ми­сии, ко­и­то да се за­ни­ма­ват с раз­лич­ни­те стра­ни на мла­деж­ка­та дей­ност и ко­и­то в за­ви­си­мост от кон­к­рет­на­та си от­го­вор­ност, мо­гат да фун­к­ци­о­ни­рат под ръ­ко­вод­с­т­во­то на вся­ка ед­на или об­що всич­ки ко­ми­сии по про­фе­си­о­нал­на­та, об­щес­т­ве­на или меж­ду­на­род­на дей­ност. Ко­га­то е це­ле­съ­об­раз­но и прак­ти­чес­ки из­пъл­ни­мо, те­зи ко­ми­сии след­ва да се наз­на­ча­ват та­ка, че да се оси­гу­ри при­ем­с­т­ве­ност – ка­то бъ­дат пре­из­б­ра­ни по един или два­ма чле­но­ве за вто­ри ман­дат, или ка­то един или два­ма от тях по­лу­чат две­го­ди­шен ман­дат.

ЧЛЕН VIII. Задължения на комисиите

Па­раг­раф 1 – Ко­ми­сия по клуб­на­та дей­ност. Та­зи ко­ми­сия под­гот­вя и из­пъл­ня­ва пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват чле­но­ве­те на клу­ба и им по­ма­гат да из­пъл­ня­ват сво­и­те за­дъл­же­ния, свър­за­ни с клуб­на­та дей­ност. Пред­се­да­те­лят на ко­ми­си­я­та от­го­ва­ря за ней­ни­те ре­дов­ни сре­щи и се от­чи­та пред Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те за всич­ки клуб­ни дей­нос­ти.

(a) Подкомисия по участие в срещите. Та­зи ко­ми­сия из­мис­ля на­чи­ни за на­сър­ча­ва­не на учас­ти­е­то на ро­та­ри­ан­ци­те в сре­щи­те – вклю­чи­тел­но в кон­фе­рен­ци­и­те на дис­т­рик­та, в меж­дуг­рад­с­ки­те сре­щи, в ре­ги­о­нал­ни­те кон­фе­рен­ции, в меж­ду­на­род­ни­те кон­вен­ции, в ре­дов­ни­те сре­щи на то­зи и на дру­ги клу­бо­ве, ко­га­то не мо­гат да при­със­т­ват на те­зи на своя клуб. Тя ин­фор­ми­ра всич­ки в клу­ба от­нос­но изис­к­ва­ни­я­та за по­се­ща­е­мост на сре­щи­те, ра­бо­ти за оси­гу­ря­ва­не­то на по-доб­ри сти­му­ли за ре­дов­но учас­тие и се опит­ва да от­к­рие и пре­мах­не ус­ло­ви­я­та, во­де­щи до не­за­до­во­ли­тел­но учас­тие.

(б) Подкомисия по класификациите. Та­зи ко­ми­сия въз­мож­но най-ра­но, но не по-къс­но от 31 ав­густ, вся­ка го­ди­на пра­ви про­уч­ва­не на кла­си­фи­ка­ци­и­те в ра­йо­на на клу­ба. Въз ос­но­ва на про­уч­ва­не­то тя из­гот­вя ре­гис­тър на за­е­ти­те и сво­бод­ни кла­си­фи­ка­ции, спаз­вай­ки прин­ци­па на кла­си­фи­ка­ци­и­те. Ко­га­то е не­об­хо­ди­мо, ко­ми­си­я­та пре­раз­г­леж­да съ­щес­т­ву­ва­щи­те кла­си­фи­ка­ции в клу­ба и кон­сул­ти­ра Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те по всич­ки проб­ле­ми, свър­за­ни с тях.

 (в) Подкомисия по приятелството. Та­зи ко­ми­сия на­сър­ча­ва за­поз­нан­с­т­ва­та и при­я­тел­с­т­во­то меж­ду чле­но­ве­те, по­ма­га за включ­ва­не­то им в ор­га­ни­зи­ра­ни­те въз­с­та­но­ви­тел­ни и со­ци­ал­ни ро­та­ри­ан­с­ки дей­нос­ти и из­вър­ш­ва вся­как­ва ра­бо­та, от­го­ва­ря­ща на об­ща­та цел на клу­ба, ко­я­то й бъ­де въз­ло­же­на от пре­зи­ден­та или Съ­ве­та.

(г) Подкомисия по ротарианската  информация. Та­зи ко­ми­сия сти­му­ли­ра чи­та­тел­с­кия ин­те­рес към спи­са­ние “Rotary”, ор­га­ни­зи­ра ме­сец на спи­са­ни­е­то, из­гот­вя крат­ки ме­сеч­ни прег­ле­ди на спи­са­ни­е­то по вре­ме на ре­дов­на клуб­на сре­ща, на­сър­ча­ва из­пол­з­ва­не­то на спи­са­ни­е­то при въ­веж­да­не­то на но­ви чле­но­ве, пре­дос­та­вя ко­пие от не­го на не­ро­та­ри­ан­с­ки­те лек­то­ри, оси­гу­ря­ва або­на­мент за спе­ци­ал­ни­те из­да­ния, пос­ве­те­ни на меж­ду­на­род­на­та дей­ност и дру­ги кон­к­рет­ни въп­ро­си за биб­ли­о­те­ки, бол­ни­ци, учи­ли­ща и дру­ги чи­тал­ни, из­п­ра­ща но­ви­ни и сним­ки на ре­дак­то­ра на спи­са­ни­е­то и по дру­ги на­чи­ни пра­ви та­ка, че спи­са­ни­е­то да е от пол­за за чле­но­ве­те на клу­ба и не­ро­та­ри­ан­ци­те. Та­зи ко­ми­сия из­гот­вя и из­пъл­ня­ва пла­но­ве (1) за пре­дос­та­вя­не на ин­фор­ма­ция на ши­ро­ка­та об­щес­т­ве­ност от­нос­но Ро­та­ри, ней­на­та ис­то­рия, цел и об­х­ват и (2) за то­ва как да се оси­гу­ри под­хо­дя­що при­със­т­вие на клу­ба в ме­дий­но­то прос­т­ран­с­т­во.

(д) Подкомисия по членството. Та­зи ко­ми­сия раз­г­леж­да всич­ки пред­ло­же­ния за но­ви чле­но­ве от лич­на­та им стра­на и под­роб­но про­уч­ва ха­рак­те­ра, де­ло­во­то и об­щес­т­ве­но по­ло­же­ние, а съ­що и об­ща­та год­ност на все­ки от кан­ди­да­ти­те, пред­ла­га­ни за чле­но­ве, след ко­е­то док­лад­ва сво­е­то ре­ше­ние за всич­ки кан­ди­да­ту­ри пред Съ­ве­та.

(е) Подкомисия по развитие на членския състав. Та­зи ко­ми­сия пос­то­ян­но пре­раз­г­леж­да клуб­ния ре­гис­тър с по­пъл­не­ни и не­за­е­ти кла­си­фи­ка­ции и пред­п­ри­е­ма по­ло­жи­тел­ни дейс­т­вия за пред­с­та­вя­не пред съ­ве­та на име­на­та на под­хо­дя­щи­те лич­нос­ти, ко­и­то би­ха мог­ли да по­пъл­нят не­за­е­ти­те от тях.

(ж) Програмна подкомисия. Та­зи ко­ми­сия пла­ни­ра и под­гот­вя прог­ра­ми­те на ре­дов­ни­те и спе­ци­ал­ни клуб­ни сре­щи.

Параграф 2Комисия по професионалната дейност. Та­зи ко­ми­сия из­гот­вя и при­ла­га пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват и по­ма­гат на чле­но­ве­те на то­зи клуб да из­пъл­ня­ват сво­и­те от­го­вор­нос­ти в про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние, как­то и да по­доб­рят об­щи­те стан­дар­ти на ра­бо­та в съ­от­вет­на­та про­фе­сия. Пред­се­да­те­лят на та­зи ко­ми­сия от­го­ва­ря за про­фе­си­о­нал­ни­те дей­нос­ти на клу­ба, сле­ди и ко­ор­ди­ни­ра ра­бо­та­та на вся­ка ко­ми­сия, ко­я­то бъ­де наз­на­че­на за кон­к­ре­тен етап от та­зи ра­бо­та.

Параграф 3Комисия по обществената дейност. Та­зи ко­ми­сия из­гот­вя и при­ла­га пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват и по­ма­гат на чле­но­ве­те на то­зи клуб да из­пъл­ня­ват сво­и­те за­дъл­же­ния към мес­т­но­то об­щес­т­во. Ней­ни­ят пред­се­да­тел от­го­ва­ря за об­щес­т­ве­ни­те дей­нос­ти на клу­ба, сле­ди и ко­ор­ди­ни­ра ра­бо­та­та на вся­ка ко­ми­сия, наз­на­че­на за кон­к­ре­тен етап от те­зи дей­нос­ти.

(a)Подкомисия по развитие на човешкия ресурс. Та­зи ко­ми­сия под­гот­вя и осъ­щес­т­вя­ва пла­но­ве, ко­и­то да на­път­с­т­ват чле­но­ве­те на то­зи клуб и да им по­ма­гат при ра­бо­та­та с хо­ра­та от мес­т­на­та об­щ­ност вър­ху бла­го­със­то­я­ни­е­то на всич­ки чо­веш­ки съ­щес­т­ва през це­лия им жи­вот, оказ­вай­ки съ­дейс­т­вие и под­к­ре­па на нуж­да­е­щи­те се.

(б) Подкомисия по развитие на района. Та­зи ко­ми­сия под­гот­вя и из­пъл­ня­ва пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват клуб­ни­те чле­но­ве и им по­ма­гат да ра­бо­тят за то­ва ра­йо­нът на клу­ба да ста­не по-доб­ро мяс­то за жи­ве­е­не, ка­то се по­доб­рят фи­зи­чес­ки­те ус­ло­вия и съ­о­ръ­же­ния в не­го.

(в) Подкомисия по защита на околната среда. Та­зи ко­ми­сия със­та­вя и из­пъл­ня­ва пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват клуб­ни­те чле­но­ве и им по­ма­гат да наб­лю­да­ват и по­доб­ря­ват ка­чес­т­во­то на сре­да­та, в ко­я­то жи­ве­ят мес­т­ни­те хо­ра.

(г) Подкомисия по партньорството. Та­зи ко­ми­сия със­та­вя и из­пъл­ня­ва пла­но­ве, ко­и­то на­път­с­т­ват клуб­ни­те чле­но­ве и им по­ма­гат да ус­та­но­вят кон­так­ти с дру­ги ор­га­ни­за­ции, спон­со­ри­ра­ни от Ро­та­ри, в мес­т­на­та об­щ­ност, как­то и да ра­бо­тят за­ед­но с та­ки­ва ор­га­ни­за­ции по об­щес­т­ве­но­по­лез­ни про­ек­ти.

 Параграф 4Комисия по международната дейност. Та­зи ко­ми­сия из­гот­вя и при­ла­га на прак­ти­ка пла­но­ве за на­път­с­т­вие и съ­дейс­т­вие на клуб­ни­те чле­но­ве при из­пъл­не­ни­е­то на тех­ни­те за­дъл­же­ния, свър­за­ни с меж­ду­на­род­на­та дей­ност. Ней­ни­ят пред­се­да­тел от­го­ва­ря за меж­ду­на­род­ни­те дей­нос­ти на клу­ба и кон­т­ро­ли­ра и ко­ор­ди­ни­ра ра­бо­та­та на вся­ка ко­ми­сия, ко­я­то бъ­де наз­на­че­на за от­дел­ни­те ета­пи на меж­ду­на­родна­та дей­ност.

Параграф 5 – Комисия за работа с младите поколения. Тази комисия осъществява надзор и подпомага дейността на младежките формерования създадени от Ротари клуба. Председателят поддържа двустранни контакти с президентите на Ротаракт и Интеракт клубовете спонсорирани от клуба.

 ЧЛЕН IХ. Разрешение за отсъствие

При по­да­ва­не на пис­ме­на мол­ба до Съ­ве­та, в ко­я­то се по­соч­ва ува­жи­тел­на при­чи­на, мо­же да бъ­де да­де­но раз­ре­ше­ние за от­със­т­вие на чле­на от сре­щи на клу­ба за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме.

Бе­леж­ка: Та­ко­ва раз­ре­ше­ние е пред­ви­де­но, за да се пре­дот­в­ра­ти от­па­да­не­то на чле­но­ве. Ос­вен ако въп­рос­ни­ят ро­та­ри­а­нец не учас­т­ва в сре­ща­та на друг клуб,или участва в ротариански събития, той тряб­ва да бъ­де за­пи­сан ка­то от­със­т­ващ в клуб­ния от­чет за по­се­ща­е­мост на сре­щи­те, с из­к­лю­че­ние на от­със­т­ви­я­та, ко­и­то са раз­ре­ше­ни в съ­от­вет­с­т­вие с член XII,от стан­дар­т­ния ус­тав на Ро­та­ри клу­бо­ве­те.)

ЧЛЕН Х. Финанси

Параграф 1 – Ковчежникът депозира всички клубни средства в банка, посочена от Съве­та на ди­рек­то­ри­те.

Параграф 2 – Всич­ки смет­ки се пла­щат един­с­т­ве­но пос­ред­с­т­вом финансов документ, под­пи­сан от ков­чеж­ни­ка сре­щу пред­с­та­ве­ни протоколи, под­пи­са­ни от два­ма ръ­ко­во­ди­те­ли. Вед­нъж го­диш­но се пра­ви ре­ви­зия на всич­ки клуб­ни фи­нан­си от пъл­ноп­ра­вен об­щес­т­вен сче­то­во­ди­тел или дру­го ква­ли­фи­ци­ра­но ли­це.

Параграф 3 – Фи­нан­со­ва­та го­ди­на на то­зи клуб за­поч­ва на 1 юли и за­вър­ш­ва на 30 юни, а по от­но­ше­ние на съ­би­ра­не­то на член­с­кия внос е раз­де­ле­на на два (2) шес­т­ме­сеч­ни пе­ри­о­да – от 1 юли до 31 де­кем­в­ри и от 1 яну­а­ри до 30 юни. Пла­ща­не­то към РИ на член­с­кия внос и або­на­мен­та за спи­са­ни­е­то ста­ва на 1 юли и 1 яну­а­ри вся­ка го­ди­на на ба­за­та на броя чле­но­ве в клу­ба към те­зи да­ти.

Параграф 4 – В на­ча­ло­то на вся­ка фи­нан­со­ва го­ди­на Съ­ве­тът из­гот­вя или на­реж­да да бъ­де из­гот­вен бю­д­жет на очак­ва­ни­те при­хо­ди и раз­хо­ди през след­ва­ща­та го­ди­на, кой­то, след ка­то бъ­де при­ет от Съ­ве­та, се из­пол­з­ва ка­то рам­ка за съ­от­вет­ни­те це­ли, ос­вен ако Съ­ве­тът не на­ре­ди дру­го със свое ре­ше­ние.

 ЧЛЕН ХI. Метод за избиране на членове

Параграф 1 – Име­то на бъ­де­щия член, пред­ло­жен от ак­ти­вен член на клу­ба, се пре­да­ва на Съ­ве­та в пис­мен вид пос­ред­с­т­вом клуб­ния сек­ре­тар. Въз­мож­но е за член да бъ­де пред­ло­жен прех­вър­лящ се или бивш член на друг клуб, ка­то кан­ди­да­ту­ра­та му се из­ди­га от дру­гия клуб. Пред­ло­же­ни­е­то вре­мен­но се па­зи в тай­на, докато кандидатът се проучва.

Параграф 2 – Съ­ве­тът про­ве­ря­ва да­ли кан­ди­да­тът от­го­ва­ря на всич­ки кла­си­фи­ка­ци­он­ни и дру­ги изис­к­ва­ния за член­с­т­во съг­лас­но клуб­ния ус­тав.

Параграф 3 – Съ­ве­тът одоб­ря­ва или от­х­вър­ля пред­ло­же­ни­е­то в срок от 30 дни от не­го­во­то по­да­ва­не и уве­до­мя­ва вно­си­те­ля чрез клуб­ния сек­ре­тар от­нос­но сво­е­то ре­ше­ние.

Параграф 4 – Ако ре­ше­ни­е­то на Съ­ве­та е по­ло­жи­тел­но, по­тен­ци­ал­ни­ят член би­ва ин­фор­ми­ран за иде­и­те на Ро­та­ри, а съ­що и за при­ви­ле­ги­и­те и от­го­вор­нос­ти­те на член­с­т­во­то в клу­ба, след ко­е­то би­ва по­мо­лен да под­пи­ше фор­му­ляр за пред­ла­га­не на нов член и да раз­ре­ши име­то му и пред­ла­га­на­та му кла­си­фи­ка­ция да бъ­дат опо­вес­те­ни пред клу­ба.

Параграф 5 – Ако Съ­ве­тът не по­лу­чи ни­как­во обос­но­ва­но въз­ра­же­ние сре­щу кан­ди­да­та от ни­кой член (без по­чет­ни­те) в рам­ки­те на се­дем (7) дни след опо­вес­тя­ва­не­то на ин­фор­ма­ци­я­та за по­тен­ци­ал­ния член, кан­ди­да­тът зап­ла­ща так­са­та си за при­ем (ос­вен в слу­ча­и­те на по­чет­но член­с­т­во), съг­лас­но про­це­ду­ри­те на нас­то­я­щия Пра­вил­ник, и се счи­та за из­б­ран член на клу­ба.
Ако в Съ­ве­та се по­лу­чи ня­как­во въз­ра­же­ние, той гла­су­ва по въп­ро­са на след­ва­що­то си за­се­да­ние. Ако при­е­ме кан­ди­да­та въп­ре­ки въз­ра­же­ни­е­то, пред­ла­га­ни­ят член зап­ла­ща так­са­та при­ем (ос­вен в слу­ча­и­те на по­чет­но член­с­т­во) и се счи­та за из­б­ран член на клу­ба.

Параграф 6 – След из­бо­ра пре­зи­ден­тът под­гот­вя це­ре­мо­ния по при­е­ма­не­то на но­вия член. Клуб­ни­ят сек­ре­тар из­гот­вя член­с­ка кар­та и док­лад­ва но­вия ро­та­ри­а­нец пред РИ. Ко­ми­си­я­та по ро­та­ри­ан­с­ка ин­фор­ма­ция оси­гу­ря­ва под­хо­дя­ща ли­те­ра­ту­ра, ко­я­то да бъ­де връ­че­на на це­ре­мо­ни­я­та по при­е­ма­не­то на но­вия член, как­то и из­би­ра ня­кой от по-ста­ри­те чле­но­ве да му по­ма­га да свик­не с клу­ба.

ЧЛЕН ХII. Решения

Ни­как­ви ре­ше­ния или пред­ло­же­ния за обвързване на този клуб по ка­къв­то и да би­ло въп­рос, не се раз­­г­леж­дат от клуба, пре­ди да са раз­г­ле­да­ни от Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те. Такива решения или предло­жения, ако бъдат предложени на събрание на клуба, се възлагат на Съ­ве­та без об­съж­да­не.

ЧЛЕН ХIII. Дневен ред на редовните срещи

 • Откриване.
 • Представяне на гостуващите ротарианци.
 • Кореспонденция и съобщения.
 • Отчети от комисиите, ако има такива.
 • Всякакви недовършени въпроси.
 • Всякакви нови въпроси.
 • Обръщение, лекция или друг основен елемент в програмата.
 • Закриване.

ЧЛЕН. XIV. Ограничения

На редовни срещи на клуба не е прието ротарианци, на които е дадена думата, да бъдат репликирани или апострофирани. Не е прието след първата камбана да се водят разговори извън обсъжданата тематика и по мобилните телефони. Членовете на клуба, пристигнали след първата камбана, правят дарение в “Корубата на вдовицата”, след като ковчежникът им даде знак за това. Процедурата важи и за членове на клуба, които посещават срещите без отличителни знаци на Ротари интернешънъл и членската си карта.

ЧЛЕН ХV. Изменения

То­зи Пра­вил­ник мо­же да бъ­де из­ме­нян на вся­ка ре­дов­на сре­ща, на ко­я­то има кво­рум, с две-тре­ти от гла­со­ве­те на всич­ки при­със­т­ва­щи чле­но­ве, сти­га пред­ла­га­но­то из­ме­не­ние да е пред­ва­ри­тел­но из­п­ра­те­но по по­ща­та на все­ки член по­не де­сет (10) дни пре­ди сре­ща­та. Ни­как­во из­ме­не­ние или до­пъл­не­ние към то­зи Пра­вил­ник не мо­же да бъ­де при­е­ма­но, ако про­ти­во­ре­чи на клуб­ния устав, на Конституцията или Пра­вил­ни­ка на РИ.

Този Правилник на Ротари клуб – Пловдив-Пълдин, бе приет на редовна среща на клуба на ……. 2021 г.