Клетва за приемане на нов член в Ротари

 

Аз, ………………………………………., ста­вай­ки член на Ро­та­ри клуб Пловдив Пълдин, се включ­вам в све­тов­но­то сдру­же­ние на де­ло­ви лич­нос­ти и про­фе­си­о­на­лис­ти, обе­ди­не­ни от иде­а­ла да ра­бо­тят в пол­за на об­щес­т­во­то, и да­вам мо­я­та ду­ма, ка­то се ЗАКЛЕВАМ:

 • Да ува­жа­вам за­ко­ни­те и да слу­жа на дър­жа­ва­та, на ко­я­то съм граж­да­нин, как­то и да спаз­вам мо­ра­ла и тра­ди­ци­и­те на мо­я­та Ро­ди­на. (Пов­та­ря се от ро­та­ри­а­не­ца.);
 • Да из­пъл­ня­вам Ус­та­ва, Пра­вил­ни­ка и спаз­вам тра­ди­ци­и­те на Ро­та­ри Ин­тер­не­шъ­нъл, как­то и вът­реш­ни­те раз­по­ред­би на то­зи клуб;
 • Да ра­бо­тя за ре­а­ли­за­ция на це­ли­те на Ро­та­ри за на­сър­ча­ва­не и раз­ви­тие на иде­а­ла за служ­ба на об­щес­т­во­то;
 • Да се ръ­ко­во­дя в сво­я­та дей­ност от прин­ци­па за раз­ви­тие на при­я­тел­с­т­во­то и чрез не­го за пос­ти­га­н на меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во и мир;
 • Да при­е­мам раз­ли­чи­я­та по на­ци­о­нал­ност, ра­са, пол и ре­ли­гия и да не се под­да­вам на тен­ден­ции за пре­въз­ход­с­т­во;
 • Да спаз­вам Че­ти­ристран­ния тест в сво­я­та ро­та­ри­ан­с­ка дей­ност и в про­фе­си­о­нал­ния си жи­вот за пос­ти­га­не на иде­а­ла за служ­ба и ви­со­ки етич­ни стан­дар­ти;
 • Да не съз­да­вам кон­ф­лик­ти в на­ши­те сре­ди и да съм спра­вед­лив и обек­ти­вен при ре­ша­ва­не­то на все­ки проб­лем меж­ду чле­но­ве­те на ор­га­ни­за­ци­я­та в дух на доб­ро­же­ла­тел­с­т­во и вза­им­но раз­би­ра­тел­с­т­во;
 • Да не при­ла­гам лични идеи, но­во­въ­ве­де­ния и про­ме­ни, про­ти­во­ре­ча­щи на раз­по­ред­би­те на Ро­та­ри Ин­тер­не­шъ­нъл, и в слу­чай на не­съг­ла­сие да на­пус­на доб­ро­вол­но ор­га­ни­за­ци­я­та;
 • Ви­на­ги да об­с­луж­вам фи­нан­си­те на Ро­та­ри с проз­рач­ност и чес­т­ност и дек­ла­ри­рам, че съм в със­то­я­ние да пок­ри­вам ро­та­ри­ан­с­ки­те си фи­нан­со­ви ан­га­жи­мен­ти с въз­наг­раж­де­ни­е­то, ко­е­то по­лу­ча­вам от мо­я­та ра­бо­та;
 • Да подпомагам Фондация „Ротари”, та­ка че да улес­ня­вам вся­ко на­чи­на­ние във връз­ка с об­що­то де­ло;
 • Да за­чи­там йе­рар­хи­я­та, офи­це­ри­те и ли­де­ри­те, от­да­вай­ки им ви­на­ги нуж­но­то ува­же­ние и по­чит;
 • Да ра­бо­тя все­от­дай­но за съз­да­ва­не на по-доб­ри ус­ло­вия за жи­вот на на­ши­те се­мейс­т­ва и на об­щес­т­во­то, в ко­е­то жи­ве­ем.

ЩЕ СЛУЖА БЕЗКОРИСТНО!

Заклех се!